LEAN SANASTOA

Analyysi
Tutkimustulos mitattuun tietoon perustuen. Voidaan tehdä testein tai esimerkiksi visuaalisesti.

Andon
Andon on signaali, valo-, ääni- tai mekaaninmerkki tai vastaava, jonka prosessissa työskentelevä operaattori antaa kohdatessaan prosessissa poikkeaman kuten osien puuttumisen, työkalun tai koneen hajoamisen, virheellisen osan jne.

Arvoa lisäävät aktiviteetit
Tuotteen ja/tai palvelun jalostamista. Kaikki aktiviteetit jotka muokkaavat tuotetta eteenpäin kohti sitä jonka asiakas on tilannut.

Arvoa lisäämätön toiminta
Aktiviteetit jotka eivät lisää lopputuotteen arvoa. Arvoa lisäämättömiä aktiviteetteja ovat jonottaminen, kuljettaminen ja siirtely, varastointi, odottaminen, koneiden, tuotteiden korjaaminen, yliprosessointi jne.

Arvovirta
Arvovirta muodostuu kaikista aktiviteeteistä, niin arvoa lisäävät kuin ei arvoa lisäävät työvaiheet, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle.

Arvovirtakuvaus – Value Stream Map
Arvovirtakuvaus on visuaalinen kuvaus, miten materiaalit, suunnitelmat ja asiakas tarpeet virtaavat kohti asiakasta. Se sisältää laskelmat total cycle timesta ja arvoa lisäävästä ajasta. Tuloksellista tavoitetta ajatellen arvovirtakuvaus kannattaa kuvata kahtena versiona. Nykytilana ja tavoitetilana.

Asetusaika
Asetusaika on ajallinen kesto, joka kuvaa sitä aikaa, kun viimeinen hyvä tuote tulee valmiiksi tuotantoerästä ja ensimmäinen hyvä tuote tulee seuraavasta tuotantoerästä.

Autonomaatio
Sillä tarkoitetaan teknologisen älyn kytkemistä koneeseen, joka pysähtyy, mikäli ongelmia esiintyy. Japaninkielisen termin Jidoka käännös.

Ennakoiva huolto – Total Preventative Maintenance, TPM
Ennakoiva huolto pyrkii varmistamaan, että tuotantolaitteet ovat luotettavasti operaattoreiden käytettävissä jotta koneiden rikkoontumiselta tai koneista aiheutuvista laatuvirheiltä vältytään.

Gemba
Mene ja tarkastele ongelmaa käytännössä siellä missä sitä ollaan tekemässä. Oletus että ongelma on nähtävä käytännössä ennen kuin se pystytään ratkaisemaan.

Heijunka
Heijunka liittyy työn määrän tasaamiseen tuotantosuunnitelmassa määrän ja valikoiman osalta tiettynä ajanjaksona. Se on edellytys kyvylle tuottaa juuri oikeaan aikaan (JOT). Heijunkaa hyödynnetään välttämään liiallista eräajoa eri tuotetyyppeihin ja tuotantomääriin liittyen.

Hukka
Kaikki mikä ei lisää arvoa lopputuotteeseen tai palveluun asiakkaan näkökulmasta. Kuljetukset, odottaminen, tarpeeton liike, varastot, virheet, yliprosessointi, ylituotanto ja osaamisen hyödyntämättä jättäminen.

Imuohjaus
Imuohjaus on tuotannon ohjauksen muoto, jossa tuotteita valmistetaan vain, jos sisäiset tai ulkoiset asiakkaat niitä tilaavat.

Jatkuva parantaminen
Jatkuvan parantamisen käytäntö pyrkimyksenä tehdä asiat toisin, paremmin. Parannetaan esim. joutuisuutta, laatua, tuottavuutta tai henkilöstön tyytyväisyyttä.

Jatkuva virtaus
Tavarat tai puolivalmisteet liikkuvat tuotantojärjestelmässä ilman että niitä kootaan yhteen tuotantoeriksi.

Jidoka
Jidoka viittaa kykyyn keskeyttää tuotanto ihmisvoimin tai koneellisesti mikäli ilmenee koneen toimintahäiriö, laatuvirhe tai muu vastaava. Jidoka auttaa estämään päästämästä virheellisiä suoritteita eteenpäin arvovirrassa, tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia ja rakentamaan laatua tuotantoprosessiin.

Juuri oikeaan tarpeeseen (JOT) – Just in Time (JIT)
Juuri oikeaan tarpeeseen antaa asiakkaille sitä mitä he haluavat, silloin kun he sitä haluavat tietyn laatuisena hyödyntäen mahdollisimman vähän voimavaroja (koneet, työvoima, tila ja kesken olevat työt (WIP)).

Juurisyy
Ongelmanratkaisuun kuuluu usein niin sanottu juurisyyn analyysi, jonka avulla selvitetään tapahtuman välittömät syyt sekä tapahtuman syntyyn oleellisesti vaikuttaneet tekijät. Tapahtumien juurisyiden selvittäminen on tärkeää puutteiden korjaamiseksi ja tapahtumien toistumisen estämiseksi.

Kaizen
On jatkuvaa parantamista hukan eliminoimiseksi yksi kerrallaan mahdollisimman pienin kustannuksin. Kaizen toimintaan osallistuvat kaikki organisaation jäsenet, toimitusjohtajasta lähtien.

Kanban
Kanban liittyy visuaalisiin työkaluihin jotka kuvaavat jonkun tarkasteltavan asian todellista tilaa. Kanban voi saada eri muotoja (kortit, taulut, valot, korit jne.) Tuotannossa Kanbanit varmistavat, että tuotannossa on riittävästi raaka-ainetta tai muuta työstettävää.

Kapasiteetti
Määrä joka pystytään tuottamaan esim. koneella, laitteella tai käsin.

Kata
Katan avulla pitäisi, saavuttaa systemaattinen jatkuva kehittyminen ja parantaminen koko organisaatiossa. Kehittämällä toistuvasti ja johdonmukaisesti sovellettuja käyttäytymisrutiineja. Näitä rutiineja kutsutaan nimellä KATA:

Lean tuotanto
Lean tuotanto pyrkii määrätietoisesti poistamaan hukkaa kaikista tuotantoon tai palveluun liittyvistä prosessin osista. Lean pyrkii tuottamaan tavaroita tai palveluita oikeaan aikaan, käyttäen mahdollisimman vähän voimavaroja; paremmin, nopeammin ja halvemmalla kuin kilpailijat.

Läpimeno
Läpimeno kuvaa miten työ etenee tuotannossa.

Läpimenoaika (Lead time)
Läpimenoaika on tehokkuuden tärkeimpiä mittareita tuotantojärjestelmässä. Läpimenoaika muodostuu jonkin toimintakokonaisuuden alkamisesta sen valmistumiseen.

Massaräätälöinti
Massaräätälöinti on tuotantomenetelmä joka painottaa suhteellisen pienten määrien tuotantoa kerralla vastaten asiakkaan määrittelemään, ainakin jossain määrin räätälöityyn tarpeeseen.

Massatuotanto
Massatuotanto liittyy hyvin vakioitujen tuotteiden suuriin tuotantomääriin.

Muda
Hukka eli tekijä joka ei lisää arvoa. Muda on aktiviteetti joka lisää kustannuksia lisäämättä tuotteeseen tai palveluun arvoa asiakkaan näkökulmasta.

Mura
Mura liittyy prosessin laadun, kustannusten ja läpimenon vaihteluun.

Muri
Muri liittyy siihen, että joku on kohtuuton tai liian vaikea tehtäväksi.

OEE
OEE (Overall Equipment Effectiveness): OEE lyhenteestä käytetään suomeksi lyhennettä KNL (käytettävyys, Nopeus, Laatu). OEE / KNL on tunnusluku, joka kertoo tuotantolinjan tai sen koneiden käytön kokonaistehokkuudesta.

Ongelmanratkaisu
Käytäntö jossa jatkuvasti etsitään ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin ja siten mahdollistetaan korvaavat toimenpiteet prosessin, tuotteen tai palvelun osalta. Ongelmanratkaisu voi perustua joko loogiseen päättelyyn tai luoviin ongelmanratkaisun menetelmiin.

Pareto -kaavio
Pareto -kaavio on graafinen esitystapa, joka ilmentää keskeiset tarkasteltavaan asiaan vaikuttavat syyt suuruusjärjestyksessä.

PDCA
Kehittämistoimintojen kehä jossa on neljä vaihetta (plan=suunnittele, do=tee, check=tarkasta, act=toimi)

Poke Yoke
Japaninkielinen termi joka kuvaa virheiden estämistä.
Poka Yokea hyödyntämällä yritetään estää virheellisten tuotosten tekeminen.

Prosessin läpimenoaika (Cycle time)
Aika jonka tietyn tehtävän toistaminen vie alusta alkuun eli kun uuden tehtävän suorittaminen alkaa ja tämän jälkeisen samanlaisen tehtävän suorittaminen samalla koneella tai samassa prosessissa. Prosessin läpimenoaikaa ei tule sotkea läpimenoaikaan (Lead time) joka normaalisesti sisältää odotusajan prosessia ennen, aikana ja jälkeen.

Pullonkaula
Prosessin tai palvelun hitain vaihe, joka hidastaa koko prosessin tai palvelun etenemistä.

Six Sigma
Motorolan aikanaan luoma menetelmäkokonaisuus, joka pyrkii prosessien parantamiseen vaihtelun (varianssi) vähentämisen keinoin.

SMED
SMED on lyhennelmä sanoista Single Minute Exchange of Dies. Tämä liittyy asetusajan vähentämiseen vaihdettaessa tuotannossa olevaa tuotetta seuraavaan.

Standardoitu työ
Standardoitu työ liittyy työn organisointiin siten, että prosessintyövaihe tai palveluntyövaihe suoritetaan samalla tavalla tekijästä riippumatta.

Tahtiaika (Takt-time) 
Tahtiaika käsitteenä kertoo, millä tahdilla tuotteita on valmistettava, jotta asiakkaiden kysyntä saadaan täytettyä. Työpisteellä on siis ennalta määritetyn tahtiajan verran aikaa saada suoritettua oma työvaiheensa ja lähettää tuote eteenpäin.

Tuottavuus
Tuotetun hyödyn suhde panoksiin esimerkiksi sijoitettu pääoma / valmistuneen tuotteen arvo

Työntöohjaus
Työntöohjaus on tuotannon ohjauksen muoto, jossa tuotteita valmistetaan riippumatta siitä, onko asiakastilausta jo olemassa. Valmistetut tuotteet menevät varastoon, josta ne aikanaan toimitetaan sisäiselle- tai ulkoiselleasiakkaille.

Yhden kappaleen virtaus
Yhden kappaleen virtaus on tuotantofilosofia, joka perustuu tuotteen siirtymiseen yhdeltä koneelta toiselle yksi kerrallaan ilman että väliin syntyy varastoa.